Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288298

<
(11) Číslo dokumentu 288298
(21) Číslo prihlášky 50037-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2012-11-15
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-08-04
Vestník ÚPV SR č. 08/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-06-03
Vestník ÚPV SR č. 06/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-07-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B25J13/06
G05B17/02
B25J17/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi
(57) Anotácia Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi – I. je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3), pevne spojený s hnacou kladkou (10). Umelé svaly (6), (16), (26), (36) sú jedným koncom prichytené k zadným držiakom (7), opačné konce sú v dvojici umelých svalov (6), (16) navzájom prepojené ohybným pásom (18), navlečeným na kladku (14), a v dvojici umelých svalov (26), (36) navzájom prepojené ohybným pásom (28), navlečeným na kladku (24). Kladky (14) a (24) sú nasunuté do príslušných kovaní (5) a (25) kladiek a do nich je nasunutý príslušný hriadeľ (17), (27) kladky. Kovania (5) a (25) sú spojené ohybným pásom (4), navlečeným na hnaciu kladku (10), a takto súčasne pripojené na hriadeľ (3), na ktorý je pevne nasunutý náboj ramena (12) aktuátora, spojený s ramenom (8) a to je spojené so záťažou (9).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove; Bayerova 1; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7; 080 01 Prešov; SK
Mižáková Jana, PaedDr., PhD.; Slnečná 1; 080 01 Prešov; SK
Hošovský Alexander, Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2015-06-23
Patentový spis PDF (218,04 KB)
Prihláška PDF (258,56 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva