Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288299

<
(11) Číslo dokumentu 288299
(21) Číslo prihlášky 50038-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2012-11-15
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-08-04
Vestník ÚPV SR č. 08/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-06-03
Vestník ÚPV SR č. 06/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-07-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B25J13/06
G05B17/02
B25J17/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Aktuátor so sériovo spojenými svalmi
(57) Anotácia Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi – I. je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (3). Cez ne je vsunutý hnací hriadeľ (21), pevne spojený s hnacou kladkou (15). Umelé svaly (6) a (36) sú jedným koncom prichytené k predným držiakom (4) prostredníctvom príchytiek (14) a súčasne opačné konce umelých svalov (6) a (36) sú pripojené k umelým svalom (16) a (26) ohybnými pásmi (10) a (11). Tie sú navlečené na príslušné kladky (5) a (25), ktoré sú nasunuté na hriadele (7) kladiek, umiestnené v zadných držiakoch (18) spojených so stĺpikmi (2). Opačné konce umelých svalov (16) a (26) sú spojené hnacím ohybným pásom (13), navlečeným na hnaciu kladku (15) pevne spojenú s hnacím hriadeľom (21), na ktorý je pevne nasunutý náboj ramena (12) aktuátora, spojený s ramenom (8) a to je spojené so záťažou (9).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove; Bayerova 1; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7; 080 01 Prešov; SK
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Mižáková Jana, PaedDr., PhD.; Slnečná 1; 080 01 Prešov; SK
Vagaská Alena, PaedDr., PhD.; Ďumbierska 16; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2015-06-23
Patentový spis PDF (227,19 KB)
Prihláška PDF (271,29 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva