Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288328

<
(11) Číslo dokumentu 288328
(21) Číslo prihlášky 50024-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2013-06-28
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2016-02-02
Vestník ÚPV SR č. 02/2016
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2015-01-07
Vestník ÚPV SR č. 01/2015
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-12-28
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C08J3/28
C08K5/04
C08L25/04
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob sieťovania filmov polymérov
(57) Anotácia Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa v polyméri rozpustí nízkomolekulová zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej dve 1,2-dikarbonylové skupiny v množstve 1,2 až 11,7 % hmotn. na hmotnosť polyméru. Nizkomolekulová zlúčenina sa štiepi viditeľným a UV svetlom v prítomosti kyslíka a iniciuje sieťovanie filmov polymérov až do spotrebovania 1,2-dikarbonylových skupín. Spotrebovanie 1,2-dikarbonylových štruktúr počas fotoperoxidácie a následné rozloženie diacylperoxidových skupín za vzniku sieťovaného polyméru sa sleduje podľa zmien v infračervených spektrách.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Ústav polymérov SAV; Dúbravská 9; 841 04 Bratislava; SK
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Lukáč Ivan, Ing., CSc.; Malacká 38; 900 31 Stupava; SK
Husár Branislav, Mgr., PhD.; M. R. Štefánika 80; 036 01 Martin; SK
Kósa Csaba, Ing., PhD.; Póšfa 143; 930 34 Holice; SK
Faryová Janka; Pavla Horova 7; 841 08 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Holoubková Mária, Ing.; HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14; 811 04 Bratislava; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
3.  -   66,00 €     -   2015-12-14
4.  -   41,25 €     -   2016-06-24
Patentový spis PDF (439,61 KB)
Prihláška PDF (591,89 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva