Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288304

<
(11) Číslo dokumentu 288304
(21) Číslo prihlášky 57-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2012-10-10
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-10-02
Vestník ÚPV SR č. 10/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-05-06
Vestník ÚPV SR č. 05/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-08-05
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G01L5/04
G01L5/06
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov
(57) Anotácia Je opísané zariadenie zložené zo šiestich častí. Uzatvorený zváraný rám (1) na štyroch nohách (2). Má vnútri rámu sú umiestnené dve napínacie zariadenia (3,. ktoré sú návzájom na seba kolmé v dvoch osiach x a y. Tieto umožňujú nastaviť napínacie sily F, = F:. = 0 - 15 000N. Oproti každému napínaciemu zariadeniu (3) je umiestnený tenzometrický snímač (4), ktorý umožňuje snímať napínaciu silu. Napínacie zariadenia (3) aj tenzometrické snímače (4) sú na strane meranej vzorky (6) ukončené prestaviteľnými upínacími čeľusťami (5).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Michalík Peter, Ing. PhD.; Kysucká 35; 080 05 Solivar; SK
TU Košice; Letná 9; 042 00 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Michalík Peter, Ing., PhD.; Kysucká 35; 080 05 Solivar; SK
Molnár Vieroslav, doc. Ing., PhD.; Bezručova 42; 080 01 Prešov; SK
Fedorko Gabriel, doc. Ing., PhD.; Drienovská Nová Ves 56; 082 01 Drienovská Nová Ves; SK
Zajac Jozef, prof. Ing., CSc.; Laca Novomeského 10; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   148,50 €     -   2015-07-21
Patentový spis PDF (154,86 KB)
Prihláška PDF (151,04 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie nie
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva