Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288297

<
(11) Číslo dokumentu 288297
(21) Číslo prihlášky 50011-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2012-09-20
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-08-04
Vestník ÚPV SR č. 08/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-06-03
Vestník ÚPV SR č. 06/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-07-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B25J13/06
B25J17/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Aktuátor s umelými svalmi
(57) Anotácia Aktuátor s umelými svalmi – VI. je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3) pevne spojený s excentrickými kladkami (4) a (14), na ktorých sú navlečené ohybné pásy (5) a (15). Ich konce sú spojené s príslušnými umelými svalmi (6) a (16), pričom tieto ohybné pásy (5) a (15) sú opačnými koncami pripevnené k príslušným excentrickým kladkám (4) a (14) pomocou upevňovacích spôn (17) a (18). Opačné konce umelých svalov (6) a (16) sú pevne pripojené k zadným držiakom (7). Na hriadeľ (3) je pevne nasunutý náboj ramena (12), ktorý je spojený s ramenom (8) a to je spojené so záťažou (9).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove; Bayerova 1; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7; 080 01 Prešov; SK
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Tóthová Mária, Ing.; Sídlisko 1.mája 1224; 093 01 Vranov nad Topľou; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2015-06-23
Patentový spis PDF (197,29 KB)
Prihláška PDF (228,55 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva