Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288296

<
(11) Číslo dokumentu 288296
(21) Číslo prihlášky 50010-2013
(22) Dátum podania prihlášky 2012-06-14
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-08-04
Vestník ÚPV SR č. 08/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-01-08
Vestník ÚPV SR č. 1/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-07-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B25J13/06
B25J17/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Aktuátor s umelými svalmi
(57) Anotácia Aktuátor s umelými svalmi-V. je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3) pevne spojený s oválnou vačkou (4), po ktorej je prevlečený ohybný pás (5), ktorého konce sú spojené s umelými svalmi (6) a tie sú opačnými koncami pripevnené k zadným držiakom (7). Súčasne je na hriadeľ (3) pevne nasunutý náboj ramena (12), ktorý je spojený s ramenom (8) a to je spojené so záťažou (9).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove; Bayerova 1; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7; 080 01 Prešov; SK
Tóthová Mária, Ing.; Sídlisko 1.mája 1224; 093 01 Vranov nad Topľou; SK
Vagaská Alena, PaedDr., PhD.; Ďumbierska 16; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2015-06-23
Patentový spis PDF (174,26 KB)
Prihláška PDF (201,10 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva