Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288320

<
(11) Číslo dokumentu 288320
(21) Číslo prihlášky 54-2012
(22) Dátum podania prihlášky 2012-07-27
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2015-12-03
Vestník ÚPV SR č. 12/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2014-02-04
Vestník ÚPV SR č. 02/2014
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2015-11-19
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C51/285
C07C59/01
C07C53/128
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
(57) Anotácia Vynález sa týka spôsobu izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej (kyseliny hydroxypivalovej) z jej vodného roztoku, pripravenej oxidáciou hydroxypivalaldehydu. Izolácia sa uskutočňuje zakoncentrovaním vodného roztoku bez prítomnosti organických látok vákuovou destiláciou pri teplote do 80°C tak, aby obsah vody v destilačnom zvyšku bol nižší ako 20% hmotn., a po ochladení destilačného zvyšku na teplotu nižšiu ako 30°C, sa vykryštalizovaná kyselina oddelí a vysuší.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 03 Prievidza; SK
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Chromý Dušan, Ing., CSc.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2015-12-14
5.  -   49,75 €     -   2016-07-21
Patentový spis PDF (268,46 KB)
Prihláška PDF (335,45 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva