Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288227

<
(11) Číslo dokumentu 288227
(21) Číslo prihlášky 81-2011
(22) Dátum podania prihlášky 2011-08-05
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2014-11-04
Vestník ÚPV SR č. 11/2014
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2013-03-01
Vestník ÚPV SR č. 3/2013
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2014-10-23
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B63B39/02
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice
(57) Anotácia Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice má za úlohu automaticky presunúť posuvné závažie (2) bez nutnosti zásahu kormidelníka. Liace hlavnej plachty (44) sú cez koľajnicu liací hlavnej plachty (52), páčku hlavnej plachty (49) a lanká hlavnej plachty (21) a (41) spojené s trojramennou pákou (37), s ktorou sú spojené aj liace kosatky (45) cez kotviace páky kosatky (46) a (53) a lanká kosatky (22) a (42). Pri pôsobení vetra na plachty potom lanká (21) a (22) alebo (41) a (42) pootočia trojramennú páku (37), ktorá potlačí odbrzďovaciu páku (15) do tejto strany a tá odbrzdí brzdu (14) alebo (36). Brzdy držia voľnobežné spojky (12) a (34) zablokované, takže odbrzdením jednej z bŕzd sa umožní presunutie posuvného závažia (2) do voľného smeru neodbrzdenej voľnobežnej spojky. Po ďalšom pootočení trojramennej páky (37) sa spoja kontakty (20) alebo (40) a elektromotor (29) presunie posuvné závažie (2) na potrebné miesto. K trojramennej páke (37) sú ešte pripojené kompenzačné lanká (7) a (28), ktoré po presunutí posuvného závažia a napnutí kompenzačných pružín (11) a (31) vrátia trojramennú páku do pôvodnej polohy, čím opäť zabrzdia brzdy (14) a (36).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2014-11-26
5.  -   49,75 €     -   2015-08-02
6.  -   58,00 €     -   2016-07-22
Patentový spis PDF (574,60 KB)
Prihláška PDF (754,41 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva