Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288221

<
(11) Číslo dokumentu 288221
(21) Číslo prihlášky 66-2011
(22) Dátum podania prihlášky 2011-06-28
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2014-09-04
Vestník ÚPV SR č. 09/2014
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2013-01-02
Vestník ÚPV SR č. 1/2013
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2014-08-04
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B66C21/04
B66D1/26
B61B7/02
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu
(57) Anotácia Lanový vozík (7) s autonómnym pohonom s externou zostavou dobíjacieho zariadenia (25) a spôsob autonómneho pohonu, ktorý pre svoj autonómny pohon a všetky svoje energetické požiadavky a funkčné činnosti využíva gravitačnú energiu pohybujúceho sa vozíka (7) a/alebo nákladu (11) dole svahom a/alebo energiu z ďalších alternatívnych zdrojov, ktorú akumuluje v internom trakčnom zásobníku (18) energie a/alebo externom trakčnom zásobníku (24) energie na jej ďalšie opätovné použitie.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Štollmann Miloslav, Bc.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Štollmann Miloslav, Bc.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   148,50 €     -   2014-07-08
5.  -   49,75 €     -   2015-06-26
6.  -   58,00 €     -   2016-06-24
Patentový spis PDF (1173,67 KB)
Prihláška PDF (1089,66 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva