Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288262

<
(11) Číslo dokumentu 288262
(21) Číslo prihlášky 65-2011
(22) Dátum podania prihlášky 28.06.2011
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 05.05.2015
Vestník ÚPV SR č. 05/2015
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 02.01.2013
Vestník ÚPV SR č. 1/2013
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 30.03.2015
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F16B7/02
F16B12/50
F16S1/02
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií
(57) Anotácia Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií v jednom module (4) pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečnikov (3). Základný spojovací prvok môže mať tvar kocky, gule alebo nepravidelného priestorového plného útvaru. Konce tyčí spojovacích priečnikov (3) majú zahrotený tvar s vyvŕtanými priečnymi dierami.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Šebo Juraj, Ing., PhD.; Letná 14; 040 01 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Šebo Juraj, Ing., PhD.; Letná 14; 040 01 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Lobodová Dagmar, Ing. pat. zástupkyňa; Clementisova 6; 040 22 Košice; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   31.03.2015
Patentový spis PDF (243,56 KB)
Prihláška PDF (314,81 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva