Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288179

<
(11) Číslo dokumentu 288179
(21) Číslo prihlášky 50053-2010
(22) Dátum podania prihlášky 2010-11-29
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2014-04-02
Vestník ÚPV SR č. 04/2014
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2012-06-04
Vestník ÚPV SR č. 6/2012
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2014-03-14
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B66D1/00
B66C21/00
B61B7/00
A01G23/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami
(57) Anotácia Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami (10) na dopravu nákladov po nosnom lane (1), najmä na približovanie vyťaženého dreva (19), ktoré využíva gravitačnú energie lanového vozíka (18) a nákladu (19) na pohon elektrického generátora (8) prostredníctvom navíjacieho zariadenia (3) a spojky (5), pričom elektrické napätie z elektrického generátora (8) slúži na elektrolýzu vody v palivových článkoch (10), pri ktorej vzniká kyslík a vodík, ktoré sa pri vyťahovaní prázdneho vozíka hore svahom opätovne zlučujú v palivových článkoch (10) na vodu za súčasného vzniku elektrického napätia, ktoré sa cez prepínač (13) privádza do elektromotora (9) a ten cez spojku (6) poháňa navíjacie zariadenie (3) a tým dochádza k vyťahovaniu prázdneho vozíka späť hore svahom.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
Šmál Peter, Ing.; Mládeže 371; 038 21 Mošovce; SK
Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc.; Pražská 16; 960 01 Zvolen; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
Šmál Peter, Ing.; Mládeže 371; 038 21 Mošovce; SK
Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc.; Pražská 16; 960 01 Zvolen; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2014-03-24
5.  -   54,75 €     -   2014-08-22
6.  -   58,00 €     -   2015-11-24
7.  -   132,50 €     -   2016-11-28
Patentový spis PDF (216,02 KB)
Prihláška PDF (240,04 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie nie
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva