Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288105

<
(11) Číslo dokumentu 288105
(21) Číslo prihlášky 146-2010
(22) Dátum podania prihlášky 2010-11-19
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-08-02
Vestník ÚPV SR č. 8/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2012-06-04
Vestník ÚPV SR č. 6/2012
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-07-10
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B66C21/00
B66D1/00
B61B7/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase
(57) Anotácia Spôsob nezávislého ovládania bubna zdvíhacieho, resp. ťažného lana v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, ktoré sú poháňané obežným lanom, resp. pohybujúcim sa lanom, ktoré rotuje, resp. pohybuje sa v ľubovoľnom smere tak, že v každom lanovom vozíku je bubon v prekrytom čase nezávisle ovládaný tak, že práca každého lanového vozíka nie je závislá od ostatných lanových vozíkov v sústave lanových vozíkov, pričom spôsob ovládania bubna zdvíhacieho, resp. ťažného lana v sústave lanových vozíkov je zabezpečený obežným lanom (3), resp. pohybujúcim sa lanom (3), ktoré rotuje, resp. pohybuje sa v lanovom systéme rovnakým smerom, ktorý môže byť ľubovoľný podľa potreby; podľa potreby sa zabezpečuje pohon bubnov vo všetkých vozíkoch, ktorými obežné lano (3), resp. pohybujúce sa lano (3) prechádza; v každom vozíku sa obežným lanom (3), resp. pohybujúcim sa lanom (3) zabezpečuje rotácia lanovnice (9) v smere rotácie, resp. pohybu obežného lana (3), resp. pohybujúceho sa lana (3); v každom vozíku sa rotáciou lanovnice (9) zabezpečuje hlavný chod bubna (6), brzdový režim bubna (6) a reverzný chod bubna (6); v každom vozíku sa hlavný chod bubna (6), brzdový režim bubna (6) a reverzný chod bubna (6) realizuje podľa potreby nezávisle od ostatných vozíkov; hlavným chodom bubna (6), brzdovým režimom bubna (6) a reverzným chodom bubna (6) v každom vozíku v lanovom systéme sa samostatne riadi odvíjanie lana (5) z bubna (6) a navíjanie lana (5) na bubon (6).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc.; Pražská 16; 960 01 Zvolen; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Ilčík Štefan, Ing., PhD.; Mládežnícka 45; 974 04 Banská Bystrica; SK
Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD.; Očovská cesta 58; 962 01 Zvolenská Slatina; SK
Suchomel Jozef, doc. Ing., CSc.; Pražská 16; 960 01 Zvolen; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   148,50 €     -   2013-08-30
5.  -   99,50 €     -   2014-08-22
6.  -   58,00 €     -   2015-11-24
7.  -   132,50 €     -   2016-11-14
Patentový spis PDF (611,06 KB)
Prihláška PDF (612,32 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie nie
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva