Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288091

<
(11) Číslo dokumentu 288091
(21) Číslo prihlášky 35-2010
(22) Dátum podania prihlášky 21.04.2010
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 03.06.2013
Vestník ÚPV SR č. 6/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 04.11.2011
Vestník ÚPV SR č. 11/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 30.05.2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F03B7/00
F03B3/12
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií - I.
(57) Anotácia Zariadenie na získavanie mechanickej energie z pomaly plynúcich médií vyznačujúce sa tým, že v prúde pretekajúceho média (13) sú umiestnené otočné plochy (12), v ktorých sú upevnené hriadele (9), ktoré sú uložené v ložiskách horných (10) a ložiskách spodných (7) otočných rámov (11). Každý z hriadeľov (9) je pripojený k prevodovému mechanizmu (8), ktorý je súčasne pripojený k puzdru horného ložiska (3) vonkajšieho rámu (1). Puzdrom horného ložiska (3) a puzdrom dolného ložiska (4) je vedený výstupný hriadeľ (2), na ktorom sú pripevnené otočné rámy (11) s otočnými plochami (12), pomocou prírub (5), pevne spojených s výstupným hriadeľom (2). V dôsledku toho sa otočné plochy (12) pri otáčaní výstupného hriadeľa (2) natáčajú tak, aby generovali v interakcii s pretekajúcim médiom maximálny točivý moment na výstupný hriadeľ (2). Vonkajší rám (1) je pevne spojený s podstavcom (6), ktorý zabezpečuje stabilnú polohu zariadenia.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Balara Alexander, Ing. EUR ING.; M. Nešpora 18; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   14.05.2013
Patentový spis PDF (306,03 KB)
Prihláška PDF (320,61 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 21.04.2014
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva