Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288091

<
(11) Číslo dokumentu 288091
(21) Číslo prihlášky 35-2010
(22) Dátum podania prihlášky 2010-04-21
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-06-03
Vestník ÚPV SR č. 6/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2011-11-04
Vestník ÚPV SR č. 11/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-05-30
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F03B7/00
F03B3/12
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií - I.
(57) Anotácia Zariadenie na získavanie mechanickej energie z pomaly plynúcich médií vyznačujúce sa tým, že v prúde pretekajúceho média (13) sú umiestnené otočné plochy (12), v ktorých sú upevnené hriadele (9), ktoré sú uložené v ložiskách horných (10) a ložiskách spodných (7) otočných rámov (11). Každý z hriadeľov (9) je pripojený k prevodovému mechanizmu (8), ktorý je súčasne pripojený k puzdru horného ložiska (3) vonkajšieho rámu (1). Puzdrom horného ložiska (3) a puzdrom dolného ložiska (4) je vedený výstupný hriadeľ (2), na ktorom sú pripevnené otočné rámy (11) s otočnými plochami (12), pomocou prírub (5), pevne spojených s výstupným hriadeľom (2). V dôsledku toho sa otočné plochy (12) pri otáčaní výstupného hriadeľa (2) natáčajú tak, aby generovali v interakcii s pretekajúcim médiom maximálny točivý moment na výstupný hriadeľ (2). Vonkajší rám (1) je pevne spojený s podstavcom (6), ktorý zabezpečuje stabilnú polohu zariadenia.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28; 080 01 Prešov; SK
Balara Alexander, Ing. EUR ING.; M. Nešpora 18; 080 01 Prešov; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2013-05-14
Patentový spis PDF (306,03 KB)
Prihláška PDF (320,61 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-04-21
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva