Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288037

<
(11) Číslo dokumentu 288037
(21) Číslo prihlášky 19-2010
(22) Dátum podania prihlášky 2010-03-05
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-01-02
Vestník ÚPV SR č. 1/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2011-10-04
Vestník ÚPV SR č. 10/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2012-12-17
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F04C2/063
F03C2/00
F04C2/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom
(57) Anotácia Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením (3a) rotora (3) tvaru dutého valca sústredne nasunutého na stator (2). Rotor (3) je na koncoch uložený na valivých ložiskách (4a, 4b), ktorým vonkajšie valivé dráhy tvoria vnútorné valcové osadenia (3b, 3c) na koncoch rotora (3) a vnútorné dráhy tvoria valcové povrchy rozvodných kotúčov (9) a lamiel (5). Ozubenie (3a) rotora (3) aj delených pastorkov (1) rovnakých dĺžok (Lv=Lp) a stator (2) mierne väčšej dĺžky (Lh=Lv+??L) sú z obidvoch strán zovreté medzi rozvodné lamely (5), kotúče (9), teleso (6) a veko (7) štyrmi lícovanými skrutkami (6d). Pritom počet zubov (Zp) pastorkov (1) je párny a deliteľný počtom zostáv pastorkov (1) - napríklad (Zp=3x4=12), počet zubov (Zv) rotora (3) je nepárny a nedeliteľný počtom zostáv pastorkov (1) - napríklad (Zv=3Zp±1=37??35). Týmto sú záberové cykly pastorkov (1) s rotorom (3) posunuté o fázový uhol fí=120°. Hydromotor-generátor sa zabudováva vždy do skrine aplikačného zariadenia ako funkčné jadro pohonu.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Slavkov Ján, Ing.; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
Slavkov Ján; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
Slavkov Juraj; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Slavkov Ján, Ing.; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
Slavkov Ján; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
Slavkov Juraj; J. G. Tajovského 713/13; 018 51 Nová Dubnica; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2013-01-15
6.  -   0,00 €     -   2015-03-04
Patentový spis PDF (1830,51 KB)
Prihláška PDF (2136,41 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-03-05
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva