Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288081

<
(11) Číslo dokumentu 288081
(21) Číslo prihlášky 99-2009
(22) Dátum podania prihlášky 2009-12-18
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-06-03
Vestník ÚPV SR č. 6/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2011-07-06
Vestník ÚPV SR č. 7/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-05-13
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B63B39/02
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom
(57) Anotácia Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom má za úlohu presunúť posuvné závažie (13), ktoré vyvažuje plachetnicu. Ozubené koleso (11) spojené s posuvným závažím (13) je v zábere s ozubeným prevodom (1), ktorý je spojený s elektromotorom (10) a ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16) a hriadeľ (15). Posuvné závažie (13) bude presúvané kormidelníkom zapnutím elektromotora (10) alebo ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16), hriadeľ (15) a ozubený prevod (1). Na hriadeli (15) sú dve voľnobežné spojky (2) s opačným smerom otáčania proti sebe, ktorých vnútorné krúžky sú spojené s hriadeľom (15) a ich vonkajšie krúžky sú blokované brzdami (3). Pri zabrzdených brzdách (3) bude teda posuvné závažie (13) držané v stabilnej polohe. Presunutie posuvného závažia (13) sa uskutoční odbrzdením brzdy (3) po preklopení riadiacej páčky (17) do požadovaného smeru a v prípade potreby aj zapnutím elektromotora (10) alebo otáčaním ovládacieho kolesa (4). Prívod prúdu jedným alebo druhým smerom do elektromotora (10) zabezpečia dva elektromagnetické spínače ovládané riadiacou práčkou (17) v jej koncových polohách, teda po odbrzdení jednej z dvoch bŕzd (3).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2013-07-03
6.  -   58,00 €     -   2014-11-26
7.  -   66,25 €     -   2015-12-09
8.  -   74,50 €     -   2016-11-23
Patentový spis PDF (315,65 KB)
Prihláška PDF (401,72 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva