Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288030

<
(11) Číslo dokumentu 288030
(21) Číslo prihlášky 68-2009
(22) Dátum podania prihlášky 2009-09-23
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2012-12-03
Vestník ÚPV SR č. 12/2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2011-04-05
Vestník ÚPV SR č. 4/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2012-12-03
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F24J2/46
F24J2/51
E04B1/76
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska
(57) Anotácia Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska obsahuje prietokové kanály (4) na prúdenie vzduchu, ktorých insolované povrchy sú vybavené konverzným povlakom (7). Tvorí ju základný panel z kompaktného tepelnoizolačného materiálu. Na vrchnej strane panela sa nachádzajú pozdĺžne oporné piliere (3), na ktorých horných dosadacích plochách spočíva tepelnoizolačný transparentný kryt (2), fixovaný k základnému panelu (1) z bočných strán fixačnými profilmi (9) s prítlačnými lištami (10), vybavenými tesniacimi pásmi (13), pričom na čelných plochách základného panelu (1), pozdĺžnych oporných pilierov (3) a transparentného krytu (2) je umiestnené elastické tesnenie (8).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Rybár Radim, doc. Ing., PhD.; Cingovská 9; 040 12 Košice; SK
Horodníková Jana, Ing., PhD.; Jesenná 7; 040 01 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Rybár Radim, doc. Ing., PhD.; Čingovská 9; 040 12 Košice; SK
Horodníková Jana, Ing., PhD.; Jesenná 7; 040 01 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   148,50 €     -   2012-11-20
5.  -   99,50 €     -   2013-06-13
Patentový spis PDF (579,56 KB)
Prihláška PDF (678,16 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-09-23
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva