Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288080

<
(11) Číslo dokumentu 288080
(21) Číslo prihlášky 45-2009
(22) Dátum podania prihlášky 2009-07-10
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-06-03
Vestník ÚPV SR č. 6/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2011-02-04
Vestník ÚPV SR č. 2/2011
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-05-13
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B63B39/02
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Mechanizmus na stabilizáciu plachetnice a katamaránu pomocou posuvného závažia
(57) Anotácia Mechanizmus na stabilizáciu plachetnice a katamaránu pomocou posuvného závažia má za úlohu stabilizovať plachetnicu a pritom umožniť použitie menej hlbokého kýlu. Posuvné závažie (13) umiestnené na naklonenej kruhovej dráhe (8) na dne plachetnice (42) je pomocou nosných ramien (12) spojené s reťazovým kolesom (10), ktoré je okolo zvislého čapu (9) natáčané reťazou (5). Reťaz (5) svojimi koncami pripojená na priečny nosník (39) sa pri nakláňaní sťažňa (37) silou vetra pohybuje a tým presúva posuvné závažie (13), ktoré potom svojou gravitačnou silou stabilizuje plachetnicu.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Borik Imrich, Ing.; Továrenská 23; 984 01 Lučenec; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2013-07-03
6.  -   58,00 €     -   2014-07-02
7.  -   66,25 €     -   2015-07-06
8.  -   74,50 €     -   2016-07-05
Patentový spis PDF (611,75 KB)
Prihláška PDF (753,15 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva