Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

PP 81-2008

(21) Číslo prihlášky 81-2008
(22) Dátum podania prihlášky 2008-12-09
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(51) Medzinárodné patentové triedenie
A63C3/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Korčuľa na ľad s horizontálnym aj vertikálnym nastavením skĺznice
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) Divulitová Ľubica, MgA.; Zimné 180; 053 23 Rudňany; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Divulitová Ľubica, MgA.; Zimné 180; 053 23 Rudňany; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Divulit Ľubomír, Ing.; Zimné 180; 053 23 Rudňany; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav zastavená