Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287960

<
(11) Číslo dokumentu 287960
(21) Číslo prihlášky 74-2008
(22) Dátum podania prihlášky 2008-11-13
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2012-07-03
Vestník ÚPV SR č. 7/2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2010-06-07
Vestník ÚPV SR č. 6/2010
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2012-06-18
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B60B3/08
B60B15/00
B60C7/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Koleso s vymeniteľnými časťami pneumatiky, s meniteľnou šírkou ráfika a s integrovaným protišmykovým zariadením v nehustiteľnej pneumatike
(57) Anotácia Koleso s meniteľnou šírkou ráfika - disku (3) pozostáva z vnútorného disku (30), z vonkajšieho disku (31) a najmenej z jedného spojovacieho prstenca (32), pričom tieto sú spojené pomocou spojovacích kolíkov (33), zasunutých do spojovacích otvorov (34). Šírka disku (3) kolesa sa môže meniť pomocou hydraulických alebo pneumatických valcov (35), alebo a pomocou elektromotora (39) a závitového prstenca (36), uchyteného na vodiacich koľajniciach (37) vo vodiacich žľaboch (38) na ložiskách (40). Samonosná pružná konštrukcia (10) kolesa, ktorá je uložená v plášti nehustiteľnej pneumatiky (1), pozostáva z viacvrstvovej zavulkanizovanej samonosnej pružnej konštrukcie (11) alebo aj z vloženej najmenej ešte jednej samonosnej nezavulkanizovanej samonosnej pružnej konštrukcie (12), ktorá je vybavená pružiacimi lamelami (13). Integrovaná protišmyková konštrukcia (2) pozostáva z výtlačného prstenca (20) a z protišmykového prstenca (21) so šikmo orientovanými neodnímateľnými protišmykovými výstupkami (22). Integrovaná protišmyková konštrukcia (2) je ovládaná výtlačným ramenom (23), s výtlačným kolieskom (24) a elektromagnetom (25), alebo hydraulickým (26), alebo pneumatickým valčekom (27), alebo je alternatívne ovládaná pomocou plynom hustiteľnej vzdušnice-autoduše (4) vloženej do vnútorného priestoru protišmykového prstenca (21) zloženého zo samostatných protišmykových segmentov (41), vzájomne spojených kruhovými pružinami (42).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Vika Konštantin, Ing., CSc.; Majerníkova 3; 841 05 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Vika Konštantin, Ing., CSc.; Majerníkova 3; 841 05 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2012-05-20
Patentový spis PDF (1419,27 KB)
Prihláška PDF (2002,82 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2013-11-13
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva