Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288051

<
(11) Číslo dokumentu 288051
(21) Číslo prihlášky 5092-2008
(22) Dátum podania prihlášky 2008-10-14
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-03-01
Vestník ÚPV SR č. 3/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2010-05-07
Vestník ÚPV SR č. 5/2010
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-02-25
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C04B7/02
C04B22/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Cementový slinok a spôsob jeho výroby
(57) Anotácia Cementový slinok tvorený nasledujúcimi zložkami: C3S = alit = tricalciumsilikát; C2S = belit = dicalciumsilikát; C2A = tricalciumaluminát; C4AF = tricalciumaluminátferit; Cvol = voľné vápno, obsahuje podiel 0,5 až 3,5 % hmotn. P2O5, pričom zložka C4AF je v ňom obsiahnutá len v množstve do 0,5 % hmotn. Tento slinok sa vyrába tak, že súčasťou spracovávaného materiálu sa stáva zložka P2O5 v množstve, ktorá sa reguluje na udržanie obsahu P2O5 v slinku pod hranicou 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo východzej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Výskumný ústav stavebních hmot, a. s.; Hněvkovského 65; 617 00 Brno; CZ
(72) Meno pôvodcu (-ov) Staněk Theodor, RNDr.; Šumavská 36; 602 00 Brno; CZ
Sulovský Petr, RNDr., PhD.; Gagarinova 803; 460 07 Liberec; CZ
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Kováčik Štefan, Ing.; Patentová a známková kancelária; Jasovská 13; 851 07 Bratislava 5; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2013-02-25
6.  -   58,00 €     -   2013-08-20
7.  -   66,25 €     -   2014-10-03
8.  -   74,50 €     -   2015-09-16
9.  -   82,75 €     -   2016-10-06
Patentový spis PDF (206,14 KB)
Prihláška PDF (259,96 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva