Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287959

<
(11) Číslo dokumentu 287959
(21) Číslo prihlášky 61-2008
(22) Dátum podania prihlášky 2008-09-16
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2012-07-03
Vestník ÚPV SR č. 7/2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2010-04-07
Vestník ÚPV SR č. 4/2010
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2012-06-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C51/285
C07C59/01
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
(57) Anotácia Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej (3-hydroxy-2,2-dimetylpropionovej kyseliny) oxidáciou hydroxypivalaldehydu s peroxidom vodíka. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti oxylov 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu alebo jeho v polohe 4 substituovaných derivátov alebo ich prekurzorov. Uvedené látky sa používajú v katalytickom množstve, pričom ich prítomnosť počas oxidácie podstatne zvyšuje množstvo izolovanej hydroxypivalovej kyseliny.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Chromý Dušan, Ing., CSc.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2012-09-13
6.  -   116,00 €     -   2014-02-20
7.  -   66,25 €     -   2014-02-20
8.  -   149,00 €     -   2015-11-23
9.  -   82,75 €     -   2016-09-14
Patentový spis PDF (162,50 KB)
Prihláška PDF (207,10 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva