Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287826

<
(11) Číslo dokumentu 287826
(21) Číslo prihlášky 119-2007
(22) Dátum podania prihlášky 2007-09-25
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2011-11-04
Vestník ÚPV SR č. 11/2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2009-04-06
Vestník ÚPV SR č. 4/2009
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2011-10-27
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07D211/94
B01J21/18
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
(57) Anotácia Vynález sa týka spôsobu prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý, ktorý v porovnaní s doteraz používanými katalyzátormi urýchľuje reakciu oxidácie, a tým skracuje reakčný čas. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote 20 až 100 °C aj bez stabilizátorov peroxidu vodíka.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15; 971 01 Prievidza; SK
Halmo František, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2012-01-25
6.  -   58,00 €     -   2012-09-20
7.  -   66,25 €     -   2013-09-20
8.  -   74,50 €     -   2014-09-22
9.  -   82,75 €     -   2015-09-21
10.  -   199,00 €     -   2016-10-19
Patentový spis PDF (301,03 KB)
Prihláška PDF (416,07 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva