Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287646

<
(11) Číslo dokumentu 287646
(21) Číslo prihlášky 113-2007
(22) Dátum podania prihlášky 2007-08-31
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2011-05-06
Vestník ÚPV SR č. 5/2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2008-02-05
Vestník ÚPV SR č. 2/2008
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2011-04-06
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F04B43/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí
(57) Anotácia Vynález rieši v jednokomorových a dvojkomorových čerpadlách s plochou alebo odvaľovacou membránou a v lineárnych akčných členoch vedenie a snímanie pohybu pulzujúcich častí za účelom spínania elektromagneticky pulzujúcich systémov hydraulických a vzduchových ventilov, ochrany membrány pred nárazmi a riadenia výkonu obrátok pohonu tlakového média väzbou na čítanie zdvihov pulzujúcich častí. Variant s plochou membránou, podľa obr. 2, pozostáva z komory tlakového média (1), vstupno-výstupného kanála tlakového média (2), komory dopravovaného média (3), vstupno-výstupného kanála dopravovaného média (4), vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5), indukčného snímača lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) zavedeného do terčovej rúrky (23), umiestnenej vo valcovom otvore (18) so zahĺbeným dnom (19). Na vodiacej ploche vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5) sú najmenej dva vzájomne symetricky orientované drážkové kanály (17), vychádzajúce z čelnej dorazovej plochy (15) a vedené priamočiaro do tesnej vzdialenosti zodpovedajúcej výške vodiaceho čapu (11). Indukčný snímač lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) sníma lineárny pohyb terčovej rúrky (23), a tým aj pohyb pulzujúcich častí, pozostávajúcich z pružiny (8) a pevne zovretej zostavy konštrukčných prvkov pozostávajúcej z membrány (9), pridržiavača (12) a telesa vrchnáka membrány (10) s vodiacim čapom (11) a valcovým otvorom (18).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Waczlav Karol, Ing.; Tulská 2972/2; 010 08 Žilina; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Waczlav Karol, Ing.; Tulská 2972/2; 010 08 Žilina; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2011-05-05
6.  -   58,00 €     -   2012-08-20
7.  -   66,26 €     -   2013-08-22
8.  -   74,50 €     -   2014-08-25
9.  -   82,75 €     -   2015-07-28
10.  -   99,50 €     -   2016-08-15
Patentový spis PDF (521,13 KB)
Prihláška PDF (564,46 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva