Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287552

<
(11) Číslo dokumentu 287552
(21) Číslo prihlášky 44-2007
(22) Dátum podania prihlášky 2007-03-27
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2011-01-04
Vestník ÚPV SR č. 1/2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2008-10-07
Vestník ÚPV SR č. 10/2008
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2010-12-31
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07D211/70
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
(57) Anotácia Spôsob prípravy nitroxylových radikálov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu a jeho derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka, pričom ako katalyzátory oxidácie sa používajú sekundárne netienené amíny. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote 50 až 90 °C, výhodné je použitie stabilizátorov peroxidu vodíka.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15; 971 01 Prievidza; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; Makovického 16/11; 971 01 Prievidza; SK
Kupec Pavol, Ing., CSc.; Malá 1/6; 971 01 Prievidza; SK
Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2011-03-25
6.  -   58,00 €     -   2012-03-20
7.  -   66,25 €     -   2013-03-20
8.  -   74,50 €     -   2014-03-21
9.  -   82,75 €     -   2015-03-20
10.  -   99,50 €     -   2016-03-21
Patentový spis PDF (287,74 KB)
Prihláška PDF (331,03 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva