Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 288075

<
(11) Číslo dokumentu 288075
(21) Číslo prihlášky 34-2007
(22) Dátum podania prihlášky 2007-02-26
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2013-05-03
Vestník ÚPV SR č. 5/2013
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2008-09-05
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2013-04-18
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F23G5/027
F23G7/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Trojkomorový splynovač
(57) Anotácia Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) tvoreného kužeľovým plášťom (11), snímačom hladiny plnenia materiálu (12), sušiacim priestorom (13), pyrolýznym priestorom (14), spaľovacím priestorom (15), odvodom spalín (16), odvodom energetických plynov (17), prívodom dechtov a pár (18). Ďalej pozostáva z nosnej časti reaktora (2) tvorenej valcovitým plášťom (21), vrchnej kruhovej dosky (22), spodnej kruhovej dosky (23), sklzu popola (24), otočného kužeľového roštu (3) s otvorom (32) a vyprázdňovacími lopatkami (31), výmenníka tepla (4) pozostávajúceho z komory vzduchu (41), komory spalín (42) a komory energetických plynov (43), ktoré sú navzájom oddelené valcovými a kužeľovými plochami (46) a (45) a dávkovača vzduchu (8).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5; 812 43 Bratislava 1; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Štofila Albín, Ing., CSc.; Pražská 5; 811 04 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
7.  -   248,25 €     -   2013-04-23
8.  -   149,00 €     -   2014-04-25
9.  -   82,75 €     -   2015-02-09
10.  -   99,50 €     -   2016-02-25
Patentový spis PDF (232,70 KB)
Prihláška PDF (276,70 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva