Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287710

<
(11) Číslo dokumentu 287710
(21) Číslo prihlášky 31-2007
(22) Dátum podania prihlášky 15.02.2007
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 06.07.2011
Vestník ÚPV SR č. 7/2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 05.09.2008
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 17.06.2011
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B65G47/02
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Spôsob polohového orientovania a zoraďovania rotačných asymetrických súčiastok
(57) Anotácia Zariadenie 01-026 na polohovo orientované zoraďovanie rotačných asymetrických súčiastok, umožňuje v samospádovom režime z nesprávne orientovaných súčiastok, na fyzikálnom princípe mimo osového ťažiska 013, 014, 023, 024, polohové orientovanie súčiastok, pred ich vstupom na nastávajúcu operáciu.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Hupka Juraj, Ing.; Štúrova ulica 103/3; 018 41 Dubnica nad Váhom; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Hupka Juraj, Ing.; Štúrova ulica 103/3; 018 41 Dubnica nad Váhom; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   14.09.2011
Patentový spis PDF (329,31 KB)
Prihláška PDF (334,49 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 15.02.2012
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva