Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287710

<
(11) Číslo dokumentu 287710
(21) Číslo prihlášky 31-2007
(22) Dátum podania prihlášky 2007-02-15
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2011-07-06
Vestník ÚPV SR č. 7/2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2008-09-05
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2011-06-17
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B65G47/02
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob polohového orientovania a zoraďovania rotačných asymetrických súčiastok
(57) Anotácia Zariadenie 01-026 na polohovo orientované zoraďovanie rotačných asymetrických súčiastok, umožňuje v samospádovom režime z nesprávne orientovaných súčiastok, na fyzikálnom princípe mimo osového ťažiska 013, 014, 023, 024, polohové orientovanie súčiastok, pred ich vstupom na nastávajúcu operáciu.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Hupka Juraj, Ing.; Štúrova ulica 103/3; 018 41 Dubnica nad Váhom; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Hupka Juraj, Ing.; Štúrova ulica 103/3; 018 41 Dubnica nad Váhom; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2011-09-14
Patentový spis PDF (329,31 KB)
Prihláška PDF (334,49 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2012-02-15
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva