Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286960

<
(11) Číslo dokumentu 286960
(21) Číslo prihlášky 126-2005
(22) Dátum podania prihlášky 2005-12-05
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2009-08-06
Vestník ÚPV SR č. 8/2009
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2007-06-07
Vestník ÚPV SR č. 6/2007
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2009-07-15
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C29/44
C07C33/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu
(57) Anotácia Opisuje sa spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselného v aromatickom uhľovodíku pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítomnosti 3-metyl-1-butín-3-olu, pričom molárny pomer acetónu k 3-metyl-1-butín-3-olu v zmesi je 3 až 8 k 1, molárny pomer zmesi acetónu a 3-metyl-1-butín-3-olu k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 k 1.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Jančich Jozef, Ing.; Malá okružná 927/52; 958 01 Partizánske; SK
Homolová Ivana, Ing.; 4. Apríla 315; 927 12 Nedožery; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Boríšek Igor, Ing.; Sovietskej armády 911/13; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK
Beňo Ľuboš, RNDr.; Velvárska 1332/30; 972 01 Bojnice; SK
Hojč Ján, Ing.; S. Chalupku 11; 972 01 Bojnice; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   2009-10-12
5.  -   49,75 €     -   2009-12-01
6.  -   58,00 €     -   2010-11-30
7.  -   66,25 €     -   2011-11-30
8.  -   74,50 €     -   2012-11-30
Patentový spis PDF (213,94 KB)
Prihláška PDF (248,70 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2013-12-05
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva