Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286960

<
(11) Číslo dokumentu 286960
(21) Číslo prihlášky 126-2005
(22) Dátum podania prihlášky 05.12.2005
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 06.08.2009
Vestník ÚPV SR č. 8/2009
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 07.06.2007
Vestník ÚPV SR č. 6/2007
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 15.07.2009
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C29/44
C07C33/00
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu
(57) Anotácia Opisuje sa spôsob prípravy 2,5-dimetyl-3-hexín-2,5-diolu etinyláciou acetónu acetylénom za prítomnosti alkoholátu draselného v aromatickom uhľovodíku pri teplote 20 až 50 °C a tlaku 70 až 130 kPa za prítomnosti 3-metyl-1-butín-3-olu, pričom molárny pomer acetónu k 3-metyl-1-butín-3-olu v zmesi je 3 až 8 k 1, molárny pomer zmesi acetónu a 3-metyl-1-butín-3-olu k alkoholátu draselnému je 1,12 až 2,5 k 1.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Peterková Júlia, Ing., CSc.; Dúbravská 14/15; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Jančich Jozef, Ing.; Malá okružná 927/52; 958 01 Partizánske; SK
Homolová Ivana, Ing.; 4. Apríla 315; 927 12 Nedožery; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Boríšek Igor, Ing.; Sovietskej armády 911/13; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK
Beňo Ľuboš, RNDr.; Velvárska 1332/30; 972 01 Bojnice; SK
Hojč Ján, Ing.; S. Chalupku 11; 972 01 Bojnice; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   74,25 €     -   12.10.2009
5.  -   49,75 €     -   01.12.2009
6.  -   58,00 €     -   30.11.2010
7.  -   66,25 €     -   30.11.2011
8.  -   74,50 €     -   30.11.2012
Patentový spis PDF (213,94 KB)
Prihláška PDF (248,70 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 05.12.2013
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva