Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287119

<
(11) Číslo dokumentu 287119
(21) Číslo prihlášky 108-2005
(22) Dátum podania prihlášky 10.10.2005
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 07.12.2009
Vestník ÚPV SR č. 12/2009
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 03.05.2007
Vestník ÚPV SR č. 5/2007
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 19.11.2009
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C45/00
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Spôsob etinylácie metylizoamylketónu
(57) Anotácia Vynález sa týka spôsobu výroby 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8-diolu a/alebo 3,6-dimetyl-1-heptín-3-olu z metylizoamylketónu a acetylénického uhľovodíka. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti suspenzie alkoholátu draselného v prostredí aromatického uhľovodíka, s výhodou xylén, kumén alebo tetralín pri teplote 0 až 60 °C a tlaku 70 až 130 kPa, pričom mólový pomer alkoholátu draselného ku ketónu alebo zmesi ketónu a acetylenického uhľovodíka je menší ako 0,822. Po ukončení reakcie sa zmes zhydrolyzuje, zneutralizuje a rozdestiluje pri zníženom tlaku, pričom sa izolujú oba produkty.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Beňo Ľuboš, RNDr.; Velvárska 1332/30; 972 01 Bojnice; SK
Boríšek Igor, Ing.; Sovietskej armády 911/13; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Hojč Ján, Ing.; S. Chalupku 11; 972 01 Bojnice; SK
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Homolová Ivana, Ing.; 4. Apríla 315; 927 12 Nedožery; SK
Jančich Jozef, Ing.; Malá okružná 927/52; 958 01 Partizánske; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   11.02.2010
6.  -   58,00 €     -   07.10.2010
7.  -   66,25 €     -   05.10.2011
8.  -   74,50 €     -   05.10.2012
Patentový spis PDF (257,78 KB)
Prihláška PDF (300,37 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 10.10.2013
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva