Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 287119

<
(11) Číslo dokumentu 287119
(21) Číslo prihlášky 108-2005
(22) Dátum podania prihlášky 2005-10-10
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2009-12-07
Vestník ÚPV SR č. 12/2009
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2007-05-03
Vestník ÚPV SR č. 5/2007
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2009-11-19
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C45/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob etinylácie metylizoamylketónu
(57) Anotácia Vynález sa týka spôsobu výroby 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8-diolu a/alebo 3,6-dimetyl-1-heptín-3-olu z metylizoamylketónu a acetylénického uhľovodíka. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti suspenzie alkoholátu draselného v prostredí aromatického uhľovodíka, s výhodou xylén, kumén alebo tetralín pri teplote 0 až 60 °C a tlaku 70 až 130 kPa, pričom mólový pomer alkoholátu draselného ku ketónu alebo zmesi ketónu a acetylenického uhľovodíka je menší ako 0,822. Po ukončení reakcie sa zmes zhydrolyzuje, zneutralizuje a rozdestiluje pri zníženom tlaku, pričom sa izolujú oba produkty.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Beňo Ľuboš, RNDr.; Velvárska 1332/30; 972 01 Bojnice; SK
Boríšek Igor, Ing.; Sovietskej armády 911/13; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Hojč Ján, Ing.; S. Chalupku 11; 972 01 Bojnice; SK
Chromá Viola, Ing.; Bôrová 381; 971 01 Prievidza; SK
Homolová Ivana, Ing.; 4. Apríla 315; 927 12 Nedožery; SK
Jančich Jozef, Ing.; Malá okružná 927/52; 958 01 Partizánske; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2010-02-11
6.  -   58,00 €     -   2010-10-07
7.  -   66,25 €     -   2011-10-05
8.  -   74,50 €     -   2012-10-05
Patentový spis PDF (257,78 KB)
Prihláška PDF (300,37 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2013-10-10
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva