Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286777

<
(11) Číslo dokumentu 286777
(21) Číslo prihlášky 39-2005
(22) Dátum podania prihlášky 2005-04-07
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2009-05-07
Vestník ÚPV SR č. 5/2009
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2006-11-03
Vestník ÚPV SR č. 11/2006
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2009-04-20
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B60P3/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Zariadenie na prepravu automobilu v zasneženom nedostupnom teréne
(57) Anotácia Zariadenie na prepravu automobilu v zasneženom nedostupnom teréne slúži na prepravu špeciálnych automobilov strednej hmotnosti v uvedenom teréne, v ktorom je automobil vlastným pohonom nepojazdný. Zariadenie je riešené tak, že prepravovaný automobil (7) je počas prepravy ťahaný ťažným prostriedkom - najlepšie snežným pásovým traktorom (8) a vzadu zabezpečený druhým snežným pásovým traktorom (9). Zariadenie pozostáva z najmenej jednej klznej podpery zadnej nápravy (1), ktorá je upevnená namiesto kolies zadnej nápravy k automobilu (7) a ku ktorej je upevnené ťahadlo (2). Na ťahadle (2) je tiež upevnená ako poistenie upnutia automobilu (7) dvojitá reťaz (5). Na predných kolesách prepravovaného automobilu (7) je upevnená najmenej jedna klzná podpera prednej nápravy (3), ku ktorej je upevnený nárazník prednej nápravy (4).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   124,00 €     -   2009-04-07
6.  -   116,00 €     -   2010-04-23
7.  -   66,25 €     -   2011-01-20
8.  -   74,50 €     -   2012-02-17
9.  -   83,25 €     -   2013-02-28
10.  -   99,50 €     -   2014-04-01
11.  -   232,00 €     -   2015-09-29
12.  -   132,75 €     -   2016-04-05
Patentový spis PDF (322,07 KB)
Prihláška PDF (359,21 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva