Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286417

<
(11) Číslo dokumentu 286417
(21) Číslo prihlášky 5036-2004
(22) Dátum podania prihlášky 2004-12-23
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2008-09-05
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2006-07-07
Vestník ÚPV SR č. 7/2006
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2008-08-28
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F41A3/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom
(57) Anotácia Pozostáva z hlavných častí, ako je telo (1) so spúšťovým mechanizmom, hlaveň, záver (10) a vratná pružina (14), pričom telo (1) je vo vrchnej časti vybavené lôžkom (2) na uloženie hlavne (7), pod ktorým je usporiadaná vratná pružina (14), vo vývrte pružiny je telo (1) vybavené prednou drážkou (3) tvaru písmena S, v ktorej je usporiadaný predný čap (12). V zadnej časti tela (1) je vytvorená zadná drážka (4) tvaru písmena L obsahujúca zadný čap (15). Predná drážka (3) a zadná drážka (4) je v tele (1) a predný čap (12) s čapom zadným (15) sú súčasťou záveru (10). Vo vývrte tela (1) je o predný čap (12) opretá podložka (13) a vratná pružina (14). V tele (1) je v prednej časti lôžka hlavne (2) vybranie na doraz (8), ktorý je na spodku prednej časti hlavne (7), na vrchu ktorej je ozub (9) zapadnutý do vybrania (11) v závere (10). K prednej časti tela (1) je bajonetom (18) pripevnené čelo (17).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) THERMO FLUOR - Ing. Peter Červinka; Záruby 6; 831 01 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Červinka Peter, Ing.; Záruby 6; 831 01 Bratislava; SK
Turanský Dušan, Ing.; Staré záhrady 36; 821 05 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Majlingová Marta, Ing.; MAJLINGOVÁ & PARTNERS; Budatínska 12; 851 06 Bratislava; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   4 500,00 Sk   -   2008-10-16
5.  -   3 000,00 Sk   -   2008-10-16
6.  -   116,00 €     -   2009-10-15
7.  -   132,50 €     -   2010-10-20
8.  -   74,50 €     -   2011-12-21
9.  -   82,75 €     -   2012-12-14
10.  -   99,50 €     -   2013-11-20
Patentový spis PDF (515,84 KB)
Prihláška PDF (590,85 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-12-23
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva