Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286132

<
(11) Číslo dokumentu 286132
(21) Číslo prihlášky 142-2004
(22) Dátum podania prihlášky 2004-03-11
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2008-04-07
Vestník ÚPV SR č. 4/2008
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2005-10-06
Vestník ÚPV SR č. 10/2005
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2008-03-19
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G01N3/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Snímač pomerných pretvorení
(57) Anotácia Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri súčasnom pôsobení mechanického napätia a je výhodne v tvare tenkej pásky.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9; 845 11 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Baláž Pavol, Ing., CSc.; Schneidra Trnavského 18; 841 01 Bratislava; SK
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.; Bílikova 3; 841 01 Bratislava; SK
Kraus Luděk, Ing., CSc.; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Na Slovance 2; 182 21 Praha; CZ
Pasquale Massimo, Dr.; Istituto Elettrotecnico Nazionale, "Galileo Ferraris", Strada delle Cacce 91; 101 35 Torino; IT
Švec Peter, Ing., DrSc.; Drobného 25; 841 01 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   7 500,00 Sk   -   2008-04-15
6.  -   116,00 €     -   2009-03-11
7.  -   265,00 €     -   2010-08-30
8.  -   149,00 €     -   2011-09-09
9.  -   82,75 €     -   2012-02-16
10.  -   99,50 €     -   2013-03-05
11.  -   116,00 €     -   2014-03-06
12.  -   132,75 €     -   2015-01-23
13.  -   149,25 €     -   2016-02-25
14.  -   165,75 €     -   2017-01-26
Patentový spis PDF (167,48 KB)
Prihláška PDF (202,65 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva