Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286400

<
(11) Číslo dokumentu 286400
(21) Číslo prihlášky 82-2004
(22) Dátum podania prihlášky 2004-02-02
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2008-09-05
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2005-08-04
Vestník ÚPV SR č. 8/2005
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2008-08-18
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C243/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu
(57) Anotácia Je opísaný spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu reakciou etylénoxidu s prebytkom hydrazínhydrátu väščím ako 4 móly hydrazínhydrátu na 1 mól etylénoxidu. Etylénoxid sa dávkuje do hydrozínhydrátu alebo vodného roztoku hydrazínhydrátu s rýchlosťou 0,01 až 1,00 hmotn. dielov/h etylénoxidu na 1 hmotn. diel hydrazínhydrátu. Pri stúpnutí teploty reakčnej zmesi na 80 °C sa rýchlosť dávkovania etylénoxidu zníži a pri poklese teploty pod 40 °C sa zvýši. Prchavé podiely vody a hydrazínhydrátu sa oddelia vákuovou destiláciou a 2-hydroxyetylhydrazín sa izoluje.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Niederland Kamil, Ing.; Gorkého 21/7; 971 01 Prievidza; SK
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; K. Novomeského 28/11; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
.  -   3 750,00 Sk   -   2008-11-10
5.  -   3 750,00 Sk   -   2008-12-05
6.  -   58,00 €     -   2009-01-28
7.  -   66,25 €     -   2010-01-27
8.  -   74,50 €     -   2011-01-25
9.  -   82,75 €     -   2012-01-30
10.  -   99,50 €     -   2013-01-29
Patentový spis PDF (191,55 KB)
Prihláška PDF (224,90 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-02-02
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva