Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 286400

<
(11) Číslo dokumentu 286400
(21) Číslo prihlášky 82-2004
(22) Dátum podania prihlášky 02.02.2004
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 05.09.2008
Vestník ÚPV SR č. 9/2008
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 04.08.2005
Vestník ÚPV SR č. 8/2005
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 18.08.2008
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C243/00
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu
(57) Anotácia Je opísaný spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu reakciou etylénoxidu s prebytkom hydrazínhydrátu väščím ako 4 móly hydrazínhydrátu na 1 mól etylénoxidu. Etylénoxid sa dávkuje do hydrozínhydrátu alebo vodného roztoku hydrazínhydrátu s rýchlosťou 0,01 až 1,00 hmotn. dielov/h etylénoxidu na 1 hmotn. diel hydrazínhydrátu. Pri stúpnutí teploty reakčnej zmesi na 80 °C sa rýchlosť dávkovania etylénoxidu zníži a pri poklese teploty pod 40 °C sa zvýši. Prchavé podiely vody a hydrazínhydrátu sa oddelia vákuovou destiláciou a 2-hydroxyetylhydrazín sa izoluje.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Niederland Kamil, Ing.; Gorkého 21/7; 971 01 Prievidza; SK
Jureček Ľudovít, Ing., CSc.; K. Novomeského 28/11; 971 01 Prievidza; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
.  -   3 750,00 Sk   -   10.11.2008
5.  -   3 750,00 Sk   -   05.12.2008
6.  -   58,00 €     -   28.01.2009
7.  -   66,25 €     -   27.01.2010
8.  -   74,50 €     -   25.01.2011
9.  -   82,75 €     -   30.01.2012
10.  -   99,50 €     -   29.01.2013
Patentový spis PDF (191,55 KB)
Prihláška PDF (224,90 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 02.02.2014
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva