Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285843

<
(11) Číslo dokumentu 285843
(21) Číslo prihlášky 1647-2003
(22) Dátum podania prihlášky 31.12.2003
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 06.09.2007
Vestník ÚPV SR č. 9/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 01.07.2005
Vestník ÚPV SR č. 7/2005
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 23.08.2007
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B66B11/00
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Prídavná plošina najmä na prístup do spodného priestoru mostných ríms
(57) Anotácia Pracovná plošina (7) s možnosťou jej výškového prestavenia pomocou mechanizmu zdvihu plošiny (8) je upevnená na prístupovom stĺpe s rebríkom (6), ktorý je prestaviteľne upevnený pomocou svorníkov (12) na ramene (5), upevnenom otočne okolo horizontálnej osi na závese (3). Záves (3) je uložený otočne okolo vertikálnej osi na pevnom ráme (2), ktorý je rozoberateľne pripevnený k základnému stroju (1).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   1 550,00 Sk   -   07.08.2007
5.  -   850,00 Sk   -   05.12.2007
6.  -   1 750,00 Sk   -   16.12.2008
7.  -   66,25 €     -   18.12.2009
8.  -   74,50 €     -   17.12.2010
9.  -   82,75 €     -   20.12.2011
10.  -   99,50 €     -   31.12.2012
11.  -   116,00 €     -   27.12.2013
12.  -   132,75 €     -   30.12.2014
13.  -   149,25 €     -   31.12.2015
Patentový spis PDF (250,49 KB)
Prihláška PDF (322,55 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva