Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285830

<
(11) Číslo dokumentu 285830
(21) Číslo prihlášky 138-2003
(22) Dátum podania prihlášky 2003-02-03
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2007-09-06
Vestník ÚPV SR č. 9/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2004-10-05
Vestník ÚPV SR č. 10/2004
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2007-08-13
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F16H1/28
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Planétový mechanizmus
(57) Anotácia Mechanizmus pozostáva z jedného prvého centrálneho ozubeného kolesa (1), pevne ukotveného o rám (21), s prvou osou (2) v telese (3), pričom zložené satelitné koleso (4) s druhou osou (5) v telese (3) je prvým ozubeným priemerom spriahnuté s prvým centrálnym ozubeným kolesom (1) priamo alebo cez pomocné satelitné ozubené koleso (6) s treťou osou (7) v telese (3). Zložené satelitné koleso (4) je druhým priemerom spriahnuté reťazovým alebo lanovým, alebo remeňovým prevodom s druhým centrálnym kolesom (8) so štvrtou osou (9), alebo závitnicovým prevodom s priečne uloženým kolesom na závitnicovej tyči.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Horváth Radovan, Mgr.; Galbavého 1861/3; 841 01 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Horváth Radovan, Mgr.; Galbavého 1861/3; 841 01 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Kováčik Štefan, Ing.; Patentová a známková kancelária; Jasovská 13; 851 07 Bratislava 5; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   2 400,00 Sk   -   2007-07-31
6.  -   1 750,00 Sk   -   2008-01-16
7.  -   66,38 €     -   2009-01-20
8.  -   74,50 €     -   2010-01-13
9.  -   82,75 €     -   2011-01-26
10.  -   99,50 €     -   2012-01-30
11.  -   116,00 €     -   2013-01-23
Patentový spis PDF (786,45 KB)
Prihláška PDF (1005,77 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-02-03
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva