Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285830

<
(11) Číslo dokumentu 285830
(21) Číslo prihlášky 138-2003
(22) Dátum podania prihlášky 03.02.2003
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 06.09.2007
Vestník ÚPV SR č. 9/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 05.10.2004
Vestník ÚPV SR č. 10/2004
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 13.08.2007
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F16H1/28
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Planétový mechanizmus
(57) Anotácia Mechanizmus pozostáva z jedného prvého centrálneho ozubeného kolesa (1), pevne ukotveného o rám (21), s prvou osou (2) v telese (3), pričom zložené satelitné koleso (4) s druhou osou (5) v telese (3) je prvým ozubeným priemerom spriahnuté s prvým centrálnym ozubeným kolesom (1) priamo alebo cez pomocné satelitné ozubené koleso (6) s treťou osou (7) v telese (3). Zložené satelitné koleso (4) je druhým priemerom spriahnuté reťazovým alebo lanovým, alebo remeňovým prevodom s druhým centrálnym kolesom (8) so štvrtou osou (9), alebo závitnicovým prevodom s priečne uloženým kolesom na závitnicovej tyči.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Horváth Radovan, Mgr.; Galbavého 1861/3; 841 01 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Horváth Radovan, Mgr.; Galbavého 1861/3; 841 01 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Kováčik Štefan, Ing.; Patentová a známková kancelária; Jasovská 13; 851 07 Bratislava 5; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   2 400,00 Sk   -   31.07.2007
6.  -   1 750,00 Sk   -   16.01.2008
7.  -   66,38 €     -   20.01.2009
8.  -   74,50 €     -   13.01.2010
9.  -   82,75 €     -   26.01.2011
10.  -   99,50 €     -   30.01.2012
11.  -   116,00 €     -   23.01.2013
Patentový spis PDF (786,45 KB)
Prihláška PDF (1005,77 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 03.02.2014
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva