Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285511

<
(11) Číslo dokumentu 285511
(21) Číslo prihlášky 1859-2002
(22) Dátum podania prihlášky 2002-12-31
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2007-03-01
Vestník ÚPV SR č. 3/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2004-07-07
Vestník ÚPV SR č. 7/2004
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2007-02-12
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B65G37/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Spôsob zmeny sklonu a zariadenie na zmenu sklonu, najmä obojsmerného dopravníka
(57) Anotácia Spôsob zmeny sklonu, najmä obojstranného dopravníka (1) zaradeného do linky medzi prísunový (3) a odsunový dopravník (4), skloneného stúpajúco v smere postupu dopravovaného materiálu, umožňuje zmeniť sklon pri zmene smeru dopravovaného materiálu na sklon opačný, pričom využíva voľný priestor (5) nad obojsmerným dopravníkom alebo pod obojsmerným dopravníkom (1). Spôsob pozostáva z postupnosti pozdĺžnych posunov (101), (103) a (105) a zo zvislých posunov (102) a (104) s obojsmerným dopravníkom (1). Zariadenie na zmenu sklonu (2), najmä obojsmerného dopravníka (1), ktorý je upevnený na posuvný rám (22), posuvne uložený v ráme zvislého presunu (21), ktorý je vedený v rámoch zvislého vedenia (23), kde je posuvný rám (22) ovládaný pozdĺžnym priamočiarym motorom (25) a rám zvislého presunu (21) je ovládaný dvojicou zvislých priamočiarych motorov (26).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15; 040 11 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   2 400,00 Sk   -   2007-01-30
6.  -   950,00 Sk   -   2007-12-05
7.  -   2 000,00 Sk   -   2008-12-16
8.  -   74,50 €     -   2009-12-18
9.  -   82,75 €     -   2010-12-17
10.  -   99,50 €     -   2011-12-20
11.  -   116,00 €     -   2012-12-31
12.  -   132,75 €     -   2013-12-27
13.  -   149,25 €     -   2014-12-30
14.  -   165,75 €     -   2015-12-31
15.  -   182,50 €     -   2016-12-27
Patentový spis PDF (485,71 KB)
Prihláška PDF (639,27 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva