Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285947

<
(11) Číslo dokumentu 285947
(21) Číslo prihlášky 1536-2002
(22) Dátum podania prihlášky 2002-10-25
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2007-11-02
Vestník ÚPV SR č. 11/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 2004-06-08
Vestník ÚPV SR č. 6/2004
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2007-10-25
(51) Medzinárodné patentové triedenie
F16H9/04
F16H9/24
F16H15/04
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Prevodovka s pružným členom
(57) Anotácia Prevodovka s pružným členom má dezén (4) remenice (2) spojený kanálikmi (5) s dutinou (6), v ktorej je rozvádzač (7) oddeľujúci vybranie (8) spojené potrubím (9) s nádržou (10). Remenice (2) s pásom (3) sú v uzavretej skrini (1) s tekutinou, ktorá je doplňovaná čerpadlom (11) s regulačným ventilom (12) a akumulátorom (13), s vyšším tlakom, ako je tlak vo vybraní (8), potrubí (9) a nádrži (10). V stenách skrine (1) sú uložené v tesneniach (14) hnací hriadeľ (15), hnaný hriadeľ (16) a ovládacia tyč (17).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) THERMO FLUOR - Ing. Peter Červinka; Záruby 6; 831 01 Bratislava; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Červinka Peter, Ing.; Záruby 6; 831 01 Bratislava; SK
Turanský Dušan, Ing.; Staré záhrady 36; 821 05 Bratislava; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov) Majlingová Marta, Ing.; MAJLINGOVÁ & PARTNERS; Budatínska 12; 851 06 Bratislava; SK
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
6.  -   6 700,00 Sk   -   2007-10-24
7.  -   4 000,00 Sk   -   2008-08-14
8.  -   149,00 €     -   2009-08-27
9.  -   165,50 €     -   2010-10-20
10.  -   99,50 €     -   2011-10-19
11.  -   116,00 €     -   2012-10-23
12.  -   132,75 €     -   2013-10-10
13.  -   149,25 €     -   2014-10-24
14.  -   165,75 €     -   2015-10-15
Patentový spis PDF (709,37 KB)
Prihláška PDF (900,80 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o., Gogoľova 18, 851 02 Bratislava, SK; 2009-12-11; 2019-05-22
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva