Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 285442

<
(11) Číslo dokumentu 285442
(21) Číslo prihlášky 784-2002
(22) Dátum podania prihlášky 03.06.2002
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 04.01.2007
Vestník ÚPV SR č. 1/2007
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 08.01.2004
Vestník ÚPV SR č. 1/2004
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 28.12.2006
(51) Medzinárodné patentové triedenie
C07C33/04
C07C29/38
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
(57) Anotácia Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa.
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) VUP, a. s.; Nábrežná 4; 971 04 Prievidza; SK
FORTISCHEM a. s.; M. R. Štefánika 1; 972 71 Nováky; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Grolmus Peter, Ing.; Jaseňova 7; 971 01 Prievidza; SK
Peterka Miroslav, Ing., CSc.; Dúbravská 935/14; 971 01 Prievidza; SK
Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86; 972 24 Liešťany; SK
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1; 971 01 Prievidza; SK
Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1; 971 01 Prievidza; SK
Beňo Ľuboš, RNDr.; Šafárika 12/1; 971 01 Prievidza; SK
Hojč Ján, Ing.; Bjornsonova 42/2; 971 01 Prievidza; SK
Boríšek Igor, Ing.; ul. Sovietskej armády 911/13; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   4 800,00 Sk   -   08.03.2007
6.  -   1 900,00 Sk   -   11.05.2007
7.  -   4 000,00 Sk   -   26.05.2008
8.  -   74,50 €     -   27.05.2009
8.  -   74,50 €     -   18.06.2009
9.  -   82,75 €     -   05.05.2010
10.  -   99,50 €     -   30.05.2011
11.  -   116,00 €     -   31.05.2012
12.  -   132,75 €     -   28.05.2013
13.  -   149,25 €     -   29.05.2014
14.  -   165,75 €     -   01.06.2015
15.  -   182,50 €     -   01.06.2016
Patentový spis PDF (171,82 KB)
Prihláška PDF (245,58 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva