Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 278971

<
(11) Číslo dokumentu 278971
(21) Číslo prihlášky 598-94
(22) Dátum podania prihlášky 20.05.1994
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 06.05.1998
Vestník ÚPV SR č. 05/1998
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 04.12.1996
Vestník ÚPV SR č. 12/1996
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B60R25/00
     Verzia MPT: 16
(54) Názov Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla
(57) Anotácia Identifikačné zariadenie pozostáva z kódového snímača (1), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zbernicu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového vozidla. Riadiaci a porovnávací blok (2) je zároveň spojený riadiacim spojom (9) s bázou dát (8) evidencie motorových vozidiel. Kódový snímač (1) je vybavený aspoň jedným prvým snímacím vstupom (1.1) a/alebo druhým snímacím vstupom (1.2).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Póša Ondrej, Ing.; Muránska 5; 040 01 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Póša Ondrej , Ing.; Muránska 5; 040 01 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
.  -   5 000,00 Sk   -   08.04.1998
.  -   1 700,00 Sk   -   13.05.1999
.  -   2 100,00 Sk   -   11.05.2000
.  -   1 350,00 Sk   -   16.05.2001
9.  -   1 750,00 Sk   -   10.05.2002
10.  -   2 250,00 Sk   -   06.05.2003
11.  -   2 750,00 Sk   -   07.05.2004
12.  -   3 250,00 Sk   -   12.05.2005
13.  -   3 750,00 Sk   -   02.05.2006
14.  -   4 250,00 Sk   -   10.04.2007
15.  -   5 500,00 Sk   -   12.05.2008
16.  -   0,00 €     -   15.05.2009
16.  -   199,00 €     -   13.05.2011
17.  -   232,25 €     -   13.05.2011
18.  -   265,50 €     -   13.05.2011
19.  -   298,50 €     -   02.05.2012
20.  -   331,75 €     -   15.04.2013
Patentový spis PDF (215,22 KB)
Prihláška PDF (272,11 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 20.05.2014
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva