Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

P 278971

<
(11) Číslo dokumentu 278971
(21) Číslo prihlášky 598-94
(22) Dátum podania prihlášky 1994-05-20
(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 1998-05-06
Vestník ÚPV SR č. 05/1998
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 1996-12-04
Vestník ÚPV SR č. 12/1996
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti
(51) Medzinárodné patentové triedenie
B60R25/00
     Verzia MPT: 17
(54) Názov Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla
(57) Anotácia Identifikačné zariadenie pozostáva z kódového snímača (1), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zbernicu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového vozidla. Riadiaci a porovnávací blok (2) je zároveň spojený riadiacim spojom (9) s bázou dát (8) evidencie motorových vozidiel. Kódový snímač (1) je vybavený aspoň jedným prvým snímacím vstupom (1.1) a/alebo druhým snímacím vstupom (1.2).
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Póša Ondrej, Ing.; Muránska 5; 040 01 Košice; SK
(72) Meno pôvodcu (-ov) Póša Ondrej , Ing.; Muránska 5; 040 01 Košice; SK
(74) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Stav udelený
Právny stav patentu Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
.  -   5 000,00 Sk   -   1998-04-08
.  -   1 700,00 Sk   -   1999-05-13
.  -   2 100,00 Sk   -   2000-05-11
.  -   1 350,00 Sk   -   2001-05-16
9.  -   1 750,00 Sk   -   2002-05-10
10.  -   2 250,00 Sk   -   2003-05-06
11.  -   2 750,00 Sk   -   2004-05-07
12.  -   3 250,00 Sk   -   2005-05-12
13.  -   3 750,00 Sk   -   2006-05-02
14.  -   4 250,00 Sk   -   2007-04-10
15.  -   5 500,00 Sk   -   2008-05-12
16.  -   0,00 €     -   2009-05-15
16.  -   199,00 €     -   2011-05-13
17.  -   232,25 €     -   2011-05-13
18.  -   265,50 €     -   2011-05-13
19.  -   298,50 €     -   2012-05-02
20.  -   331,75 €     -   2013-04-15
Patentový spis PDF (215,22 KB)
Prihláška PDF (272,11 KB)
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Ponuka licencie áno
Zrušenie patentu
Čiastočné zrušenie patentu
Zánik patentu 2014-05-20
Súdny spor nie
Zriadenie záložného práva