Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

OZ 237318

(111) Číslo zápisu 237318
(151) Dátum zápisu 2014-05-15
(210) Číslo prihlášky 2177-2013
(220) Dátum podania prihlášky 2013-11-20
(310) Číslo prioritnej prihlášky
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky
(330) Krajina alebo organizácia priority
(440) Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume 2014-02-04
Číslo Vestníka 2/2014
(450) Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2014-07-02
Číslo Vestníka 7/2014
(511) Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 9, 35, 38
(511) Zoznam zatriedených tovarov a služieb 09 - Počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet), elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe.35 - Reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a reklamných materiálov zákazníkom (letáky, karty, prospekty, tlačoviny, vzorky); Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zbieranie údajov do počítačových databáz.38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta.
(531) Medzinárodné triedenie obrazových prvkov 25.7.15, 25.7.20, 29.1.4, 29.1.2, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.24, 27.5.13, 27.5.15, 25.7.7
(540) Znenie OZ / Reprodukcia známky KLIK mail.sk
(550) Druh známky kombinovaná
(554) Trojrozmerná známka
(551) Údaje o kolektívnej známke individuálna
(551) Členovia združenia podnikateľov
(591) Údaje o uplatňovaných farbách farebná: žltá, biela, modrá
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov) EM Technologies s.r.o.; A. Kmeťa 531; 957 01 Bánovce nad Bebravou; SK
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(800) Číslo medzinárodného zápisu
(800) Dátum medzinárodného zápisu
(800) Názov štátu medzinárodného zápisu OZ
(511) Zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené OZ-ENG
(580) Predpokladaný dátum platnosti ochrannej známky 2023-11-20
Stav zapísaná
Právny stav OZ Platná
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Čiastočný prevod OZ
Dátum obnovy zápisu OZ
Zánik práva na OZ
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby
Zriadenie záložného práva na OZ