Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

OZ 216042

(111) Číslo zápisu 216042
(151) Dátum zápisu 2006-12-13
(210) Číslo prihlášky 5359-2006
(220) Dátum podania prihlášky 2006-03-23
(310) Číslo prioritnej prihlášky
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky
(330) Krajina alebo organizácia priority
(440) Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume 2006-09-07
Číslo Vestníka 9/2006
(450) Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2007-02-01
Číslo Vestníka 2/2007
(511) Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 39
(511) Zoznam zatriedených tovarov a služieb 39 - Taxislužba, verejná doprava nákladná a osobná, automobilová preprava, doprava, osobná doprava, preprava osôb, preprava tovarov, prepravné služby, preprava tovarov na objednávku, doručovacie služby, doručovanie balíkov, doručovanie tovarov, dovoz, doručovanie novín a časopisov, kuriérske služby, prenájom automobilov, sprostredkovanie dopravy a prepravy.
(531) Medzinárodné triedenie obrazových prvkov 27.5.15
(540) Znenie OZ / Reprodukcia známky VB TAXI
(550) Druh známky slovná v priloženej úprave
(554) Trojrozmerná známka
(551) Údaje o kolektívnej známke individuálna
(551) Členovia združenia podnikateľov
(591) Údaje o uplatňovaných farbách čiernobiela
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov) Wagner Boris; Páričkova 5; 821 08 Bratislava; SK
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov) Kováčik Štefan, Ing.; Patentová a známková kancelária; Jasovská 13/15; 851 07 Bratislava 5; SK
(800) Číslo medzinárodného zápisu
(800) Dátum medzinárodného zápisu
(800) Názov štátu medzinárodného zápisu OZ
(511) Zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené OZ-ENG
(580) Predpokladaný dátum platnosti ochrannej známky 2026-03-23
Stav zapísaná
Právny stav OZ Platná
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Čiastočný prevod OZ
Dátum obnovy zápisu OZ 2016-03-23
Zánik práva na OZ
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby
Zriadenie záložného práva na OZ