Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

OZ 216042

(111) Číslo zápisu 216042
(151) Dátum zápisu 13.12.2006
(210) Číslo prihlášky 5359-2006
(220) Dátum podania prihlášky 23.03.2006
(310) Číslo prioritnej prihlášky
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky
(330) Krajina alebo organizácia priority
(440) Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume 07.09.2006
Číslo Vestníka 09/2006
(450) Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 01.02.2007
Číslo Vestníka 02/2007
(511) Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 39
(511) Zoznam zatriedených tovarov a služieb 39 - Taxislužba, verejná doprava nákladná a osobná, automobilová preprava, doprava, osobná doprava, preprava osôb, preprava tovarov, prepravné služby, preprava tovarov na objednávku, doručovacie služby, doručovanie balíkov, doručovanie tovarov, dovoz, doručovanie novín a časopisov, kuriérske služby, prenájom automobilov, sprostredkovanie dopravy a prepravy.
(531) Medzinárodné triedenie obrazových prvkov 27.5.15
(540) Znenie OZ / Reprodukcia známky VB TAXI
(550) Druh známky slovná v priloženej úprave
(554) Trojrozmerná známka
(551) Údaje o kolektívnej známke individuálna
(551) Členovia združenia podnikateľov
(591) Údaje o uplatňovaných farbách čiernobiela
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov) Wagner Boris; Páričkova 5; 821 08 Bratislava; SK
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov) Kováčik Štefan, Ing.; Patentová a známková kancelária; Jasovská 13/15; 851 07 Bratislava 5; SK
(800) Číslo medzinárodného zápisu
(800) Dátum medzinárodného zápisu
(800) Názov štátu medzinárodného zápisu OZ
(511) Zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené OZ-ENG
(580) Predpokladaný dátum platnosti ochrannej známky 23.03.2026
Stav zapísaná
Právny stav OZ Platná
Nadobúdateľ licencie, dátum zápisu do registra, dátum ukončenia zmluvy
Čiastočný prevod OZ
Dátum obnovy zápisu OZ 23.03.2016
Zánik práva na OZ
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby
Zriadenie záložného práva na OZ