Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 13243

<
(11) Číslo dokumentu E 13243
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401083.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 17.06.2010
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2397598
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 21.12.2011
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 26.12.2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 03.04.2013
Vestník ÚPV SR č. 4/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/28
E05D15/50
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Eichwald Viktor; Schöneberger Strasse 8; 33619 Bielefeld; DE
Funcken Florian; Pestalozzistrasse 53; 33330 Gütersloh; DE
Fortkort Kathrin; Von-Langen-Strasse 9; 59329 Wadersloh; DE
Holz Dominik; Oelmühlenstrasse 58; 33604 Bielefeld; DE
Hoppe Holger; Beethovenweg 10; 59269 Beckum; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   07.06.2013
5.  -   49,75 €     -   11.06.2014
6.  -   58,00 €     -   05.06.2015
7.  -   66,25 €     -   07.06.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva