Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 13243

<
(11) Číslo dokumentu E 13243
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401083.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2010-06-17
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2397598
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2011-12-21
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2012-12-26
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2013-04-03
Vestník ÚPV SR č. 4/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/28
E05D15/50
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Eichwald Viktor; Schöneberger Strasse 8; 33619 Bielefeld; DE
Funcken Florian; Pestalozzistrasse 53; 33330 Gütersloh; DE
Fortkort Kathrin; Von-Langen-Strasse 9; 59329 Wadersloh; DE
Holz Dominik; Oelmühlenstrasse 58; 33604 Bielefeld; DE
Hoppe Holger; Beethovenweg 10; 59269 Beckum; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   2013-06-07
5.  -   49,75 €     -   2014-06-11
6.  -   58,00 €     -   2015-06-05
7.  -   66,25 €     -   2016-06-07
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva