Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 13249

<
(11) Číslo dokumentu E 13249
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401163.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2010-09-14
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2428608
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2012-03-14
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2012-12-19
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2013-04-03
Vestník ÚPV SR č. 4/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F39/08
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Esch Günter; Morsbach 53; 53937 Schleiden; DE
Zinkann Peter; Thesings Allee 11a; 33332 Gütersloh; DE
Schaefer Klaus; Römerstrasse 6; 53489 Sinzig; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   2013-09-05
5.  -   49,75 €     -   2014-09-05
6.  -   58,00 €     -   2015-09-04
7.  -   66,25 €     -   2016-09-07
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva