Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 13249

<
(11) Číslo dokumentu E 13249
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401163.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 14.09.2010
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2428608
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 14.03.2012
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 19.12.2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 03.04.2013
Vestník ÚPV SR č. 4/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F39/08
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Esch Günter; Morsbach 53; 53937 Schleiden; DE
Zinkann Peter; Thesings Allee 11a; 33332 Gütersloh; DE
Schaefer Klaus; Römerstrasse 6; 53489 Sinzig; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   05.09.2013
5.  -   49,75 €     -   05.09.2014
6.  -   58,00 €     -   04.09.2015
7.  -   66,25 €     -   07.09.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva