Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12934

<
(11) Číslo dokumentu E 12934
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 09006568.1
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 15.05.2009
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2251478
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 17.11.2010
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 10.10.2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 04.02.2013
Vestník ÚPV SR č. 2/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/20
D06F39/00
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Bicker Rainer; Posener Str. 34; 33415 Verl; DE
Fechtel Benedikt; Roggestrasse 7; 33378 Rheda-Wiedenbrück; DE
Finke Michael; Buschweg 17; 33161 Hövelhof; DE
Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33; 59556 Lippstadt; DE
Müller Helge; Spessartweg 7; 33332 Gütersloh; DE
Rocklage Klaus; Augustastrasse 25; 33332 Gütersloh; DE
Templin Ralf; Klippenweg 23; 33729 Bielefeld; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Práčka s nádržou pracieho roztoku a snímacie zariadenie
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   99,50 €     -   13.11.2013
6.  -   58,00 €     -   12.05.2014
7.  -   66,25 €     -   06.05.2015
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva