Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12934

<
(11) Číslo dokumentu E 12934
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 09006568.1
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2009-05-15
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2251478
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2010-11-17
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2012-10-10
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2013-02-04
Vestník ÚPV SR č. 2/2013
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/20
D06F39/00
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Bicker Rainer; Posener Str. 34; 33415 Verl; DE
Fechtel Benedikt; Roggestrasse 7; 33378 Rheda-Wiedenbrück; DE
Finke Michael; Buschweg 17; 33161 Hövelhof; DE
Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33; 59556 Lippstadt; DE
Müller Helge; Spessartweg 7; 33332 Gütersloh; DE
Rocklage Klaus; Augustastrasse 25; 33332 Gütersloh; DE
Templin Ralf; Klippenweg 23; 33729 Bielefeld; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Práčka s nádržou pracieho roztoku a snímacie zariadenie
Právny stav Zaniknutý
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
5.  -   99,50 €     -   2013-11-13
6.  -   58,00 €     -   2014-05-12
7.  -   66,25 €     -   2015-05-06
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva