Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12331

<
(11) Číslo dokumentu E 12331
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401061.6
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2010-04-26
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2381029
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2011-10-26
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2012-07-04
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2012-11-05
Vestník ÚPV SR č. 11/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F58/20
D06F58/28
D06F39/00
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Sieding Dirk; Haydnstrasse 3; 44534 Lünen; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   2013-04-19
5.  -   49,75 €     -   2014-04-22
6.  -   58,00 €     -   2015-04-20
7.  -   66,25 €     -   2016-04-22
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva