Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12331

<
(11) Číslo dokumentu E 12331
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 10401061.6
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 26.04.2010
(97) Číslo európskeho patentového spisu 2381029
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 26.10.2011
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 04.07.2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 05.11.2012
Vestník ÚPV SR č. 11/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F58/20
D06F58/28
D06F39/00
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Sieding Dirk; Haydnstrasse 3; 44534 Lünen; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
4.  -   41,25 €     -   19.04.2013
5.  -   49,75 €     -   22.04.2014
6.  -   58,00 €     -   20.04.2015
7.  -   66,25 €     -   22.04.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva