Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12082

<
(11) Číslo dokumentu E 12082
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 07019790.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 10.10.2007
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1918444
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 07.05.2008
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 06.06.2012
(31) Číslo prioritnej prihlášky 102006051711
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 30.10.2006
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 02.10.2012
Vestník ÚPV SR č. 10/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/20
D06F37/26
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33; 59556 Lippstadt; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
6.  -   58,00 €     -   03.10.2012
7.  -   66,25 €     -   03.10.2013
8.  -   74,50 €     -   07.10.2014
9.  -   82,75 €     -   01.10.2015
10.  -   99,50 €     -   30.09.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva