Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 12082

<
(11) Číslo dokumentu E 12082
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 07019790.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2007-10-10
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1918444
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2008-05-07
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2012-06-06
(31) Číslo prioritnej prihlášky 102006051711
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 2006-10-30
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2012-10-02
Vestník ÚPV SR č. 10/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
D06F37/20
D06F37/26
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29; 33332 Gütersloh; DE
(72) Meno pôvodcu (-ov) Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33; 59556 Lippstadt; DE
(74) Zástupca Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13; 851 01 Bratislava; SK
(54) Názov Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
6.  -   58,00 €     -   2012-10-03
7.  -   66,25 €     -   2013-10-03
8.  -   74,50 €     -   2014-10-07
9.  -   82,75 €     -   2015-10-01
10.  -   99,50 €     -   2016-09-30
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva