Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 10395

<
(11) Číslo dokumentu E 10395
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 04715481.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2004-02-27
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1598824
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2005-11-23
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2011-08-10
(31) Číslo prioritnej prihlášky 2003054987
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 2003-02-28
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority JP
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2012-01-04
Vestník ÚPV SR č. 1/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G11B20/18
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/JP2004/002393
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO2004/077432
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi; Kanagawa 212-0031; JP
(72) Meno pôvodcu (-ov) YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP
(74) Zástupca Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36; 811 06 Bratislava; SK
(54) Názov Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
9.  -   82,75 €     -   2012-02-22
10.  -   99,50 €     -   2013-02-26
11.  -   116,00 €     -   2014-02-07
12.  -   132,75 €     -   2015-02-06
13.  -   298,50 €     -   2016-02-06
14.  -   331,50 €     -   2017-01-12
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva