Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 10395

<
(11) Číslo dokumentu E 10395
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 04715481.0
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 27.02.2004
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1598824
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 23.11.2005
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 10.08.2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky 2003054987
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28.02.2003
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority JP
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 04.01.2012
Vestník ÚPV SR č. 1/2012
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G11B20/18
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/JP2004/002393
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 2004/077432
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi; Kanagawa 212-0031; JP
(72) Meno pôvodcu (-ov) YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP
(74) Zástupca Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36; 811 06 Bratislava; SK
(54) Názov Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
9.  -   82,75 €     -   22.02.2012
10.  -   99,50 €     -   26.02.2013
11.  -   116,00 €     -   07.02.2014
12.  -   132,75 €     -   06.02.2015
13.  -   298,50 €     -   06.02.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva