Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 10030

<
(11) Číslo dokumentu E 10030
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 04721327.7
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 2004-03-17
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1607969
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 2005-12-21
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 2011-06-15
(31) Číslo prioritnej prihlášky 2003072771
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 2003-03-17
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority JP
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 2011-11-04
Vestník ÚPV SR č. 11/2011
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G11B20/18
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/JP2004/003565
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO2004/084217
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi; Kanagawa 212-0031; JP
(72) Meno pôvodcu (-ov) YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
IMAMURA Akira; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
(74) Zástupca Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36; 811 06 Bratislava; SK
(54) Názov Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
9.  -   82,75 €     -   2012-03-14
10.  -   99,50 €     -   2013-03-13
11.  -   116,00 €     -   2014-02-17
12.  -   132,75 €     -   2015-02-13
13.  -   298,50 €     -   2016-02-12
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva