Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

E 10030

<
(11) Číslo dokumentu E 10030
(96) Číslo európskej patentovej prihlášky 04721327.7
(96) Dátum podania európskej patentovej prihlášky 17.03.2004
(97) Číslo európskeho patentového spisu 1607969
(97) Dátum vydania európskeho patentového spisu 21.12.2005
(24) Dátum nadobudnutia účinkov EP 15.06.2011
(31) Číslo prioritnej prihlášky 2003072771
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 17.03.2003
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority JP
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 04.11.2011
Vestník ÚPV SR č. 11/2011
(51) Medzinárodné patentové triedenie
G11B20/18
     Verzia MPT: 11
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/JP2004/003565
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 2004/084217
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi; Kanagawa 212-0031; JP
(72) Meno pôvodcu (-ov) YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
IMAMURA Akira; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome; Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP
(74) Zástupca Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36; 811 06 Bratislava; SK
(54) Názov Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
Právny stav Platný
Zaplatené udržiavacie poplatky:
(za rok – suma – dátum)
9.  -   82,75 €     -   14.03.2012
10.  -   99,50 €     -   13.03.2013
11.  -   116,00 €     -   17.02.2014
12.  -   132,75 €     -   13.02.2015
13.  -   298,50 €     -   12.02.2016
Nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
Európsky patentový spis PDF
Zriadenie záložného práva